Vår fysiska butik
Butikens öppetider
Tel: 016-133666

Öppettider:
Mån-Fre 12:00 - 18:00 Lördagar jämna veckor 11:00 - 14:00

Facebook
Gilla oss på Facebook för nyheter och erbjudanden

Sexleksaker hos Lilla Undret - din erotikbutik online

Väl­kom­men till vuxenbutiken Lil­la Und­ret som säl­jer mer än ba­ra sex­lek­sa­ker on­li­ne. Som vi ser på sa­ken så he­ter det kär-​​lek och det är så vi tän­ker på bu­ti­ken och på sex för den de­len. Vi säl­jer inte bara sex­lek­sa­ker utan också klä­der, mas­sa­geol­jor med me­ra för att ge ert sex­liv en ex­tra di­men­sion el­ler en nytänd­ning - en komplett erotikbutik. Har du vägar­na för­bi så tit­ta gär­na in i vår vuxenbu­tik på Ele­o­no­ra­ga­tan 4 i Eskilstu­na

Sex och kär­lek är vik­tig för al­la. Vi kanske vill ha oli­ka sa­ker av vå­ra sex­liv en del sö­ker spän­ning me­dan and­ra sö­ker när­het, pas­sion el­ler lust men sex är det en stor del av vå­ra liv.

Entice Eye mask Ögonbindel 249 kr
Mer info
LELO Alia pink Vibrator 1799 kr
Mer info
Gold buttplug Analplugg 469 kr
Mer info
LELO Iris Dildo 1299 kr
Mer info

Kö­pa sex­lek­sa­ker on­li­ne i en ero­tik­bu­tik

Här i bu­tik Lil­la Und­ret kan du kö­pa sex­lek­sa­ker on­li­ne, du kan väl­ja att be­ta­la med kort el­ler del­be­tal­ning via Klar­na. Pa­ke­tet är dis­kret och por­tot är all­tid 49 kr. Enkla­re än så blir det in­te att kö­pa sex­lek­sa­ker på nä­tet

Lil­la Und­ret är en ero­tik­bu­tik som har fun­nits bå­de i Eskilstu­na men ock­så på nä­tet länge. Vi har in­te ba­ra kun­der från Eskilstu­na ut­an vi får ock­så be­sö­ka­re från Väs­terås och res­ten av Mä­lar­da­len. Ett be­sök i vår ero­tik­bu­tik ska in­spi­re­ra och va­ra till gläd­je för alla.

Väl­kom­men in till Lil­la Und­ret på ett spän­nan­de även­tyr för al­la sin­nen.

Sex­lek­sa­ker är en na­tur­lig del av sex­livet för vis­sa me­dan för and­ra är det nå­got näs­tan för­bju­det. Är det förs­ta gång­en du ska kö­pa sex­lek­sa­ker så är en ero­tik­bu­tik on­li­ne bra - vi skic­kar hem di­na leksaker snabbt och dis­kret.

Sex­lek­sa­ker är ro­ligt

För det hand­lar om att ha ro­ligt med sex och sex­lek­sa­ker är en vik­tig kryd­da. Ty­värr kom­mer ibland var­dags­li­vet emel­lan och man tap­par bort varand­ra mel­lan jobb, da­gishämt­ning­ar och hand­la mat. Att då över­ras­ka sin part­ner med en spän­nan­de sex­lek­sak kan va­ra ett sätt att väc­ka lus­ten till liv.

Sex, lust och njut­ning är nå­got per­son­ligt och där­för finns det ingen­ting som he­ter per­fek­ta sex­lek­sa­ker ut­an man får pro­va för­sö­ka och vå­ga le­ka. Det som hind­rar många från att pro­va sex­lek­sa­ker är att man in­te rik­tigt törs men vi har många ty­per av sex­lek­sa­ker här - det är allt ifrån dil­dos och hand­bo­jor till en catsu­i­te. Vi lo­var - det är få sa­ker som är så ro­ligt som att pro­va och le­ta ef­ter sin fa­vo­rit bland sex­lek­sa­ker. Du kom­mer tro­li­gen in­te hel­ler kun­na hit­ta en fa­vo­rit bland sex­lek­sa­ker ut­an många be­ro­en­de på säll­skap, hu­mör och lust.

Sex är en upp­le­vel­se med al­la sin­nen och sex­lek­sa­ker är ett sätt att ge ex­tra sti­mu­la­tion. Där­för är det vik­tigt att vår­da sitt sam­liv - ta hand om varand­ra och ha ro­ligt till­sam­mans köp sex­lek­sa­ker. Vå­ga pro­va nå­got nytt och njut av din lust och sex­lek­sa­ker - lek och ha ro­ligt det är en viktig del av samlivet.

FAVORITER
Vibro Ring Vibrerande Penisring 149 kr
Mer info
Pjur WOMAN Glidmedel 100 ml 199 kr
Mer info