Om Lilla Undret

Varmt välkommen till Ele­o­no­ra­ga­tan 4 i Eskilstu­na

Lil­la und­ret öpp­na­de dör­rar­na till bu­ti­ken på al­la hjär­tans dag 2002. Att vi har lyc­kats un­der så lång tid lig­ger i att vi vär­nar och bryr oss om vå­ra kun­der.

Vå­ra kun­der:
Till oss kom­mer tje­jer, kil­lar, män och kvin­nor. Var­ken mer el­ler mind­re av det ena el­ler det and­ra. Vi för­står att al­la män­ni­skor har oli­ka be­hov och lyss­nar all­tid no­ga till vad kun­den sö­ker. Ibland vet man in­te själv vad man sö­ker, då finns vi där för att gui­da så att kun­den ska kän­na sig så nöjd som möj­ligt med sitt val.

Ing­en frå­ga är för dum och har du fun­de­ring­ar är det ba­ra att frå­ga vår kun­ni­ga per­so­nal, som dess­utom har tyst­nads­plikt.

Vår vi­sion:
I en stres­sig var­dag är det lätt att sex­livet ham­nar sist på ”att gö­ra” lis­tan. Vi hjäl­per dig att hit­ta till lus­ten och njut­ning­en. Vi vill in­spi­re­ra och in­for­me­ra. Vår vi­sion på Lil­la und­ret är att le­da dig och din part­ner in i en värld av njut­ning, lek­full­het och även­tyr.